پریشان خاطران رفتند از دنیا...من را از خاک ایشان افریدند