مدیراموزشگاه فنی وحرفه ای
مربی بین المللی و سازمان فنی وحرفه ای
کارافرین جوان/ عناوین کوچیکی است از موفقیت های کوتاه مدتم.
من علی بی ازار هستم ودرموفق شدن تو خیلی میتونم تاثیرگذار باشم