مهندس علی عبدلی
مهندس عمران نقشه برداری
کارشناس ارشد شهرسازی
مدرس دانشگاه
مولف بیش از سه جلد کتب دانشگاهی