دکتر افشین فاتح
مــدرس مدیریت، مشاور در توسعه برندینگ شخصی و شغلی