آدرس: خوزستان-اهواز-خیابان اصلی یوسفی بین ۵و۶پاداد فروشگاه ابزاریراق نبهانی