علی
1382/5/22
🏡sabzevar
همینی که هس خاسی میشم فدات
وگرنه خدا پشت و پنات😉🔒❤️