یه بارتندر که اتفاقا اسمش وحید
عاشق خلق نوشیدنی جدید
دست همو میگیریم و پیشرفت میکنیم
روبه جلو،روبه افق