تعیین زمان مصاحبه

〰️〰️❌ غیر قابل انتخاب ✅ قابل انتخاب 〰️〰️

پنج‌شنبه 7 بهمن ماه صبح
🕗01) 8 تا 8.30 (آقایان) ✅
🕣02) 8.30 تا 9 (آقایان) ✅
🕘03) 9 تا 9.30 (اقایان) ✅
🕤04) 9.30 تا 10 (اقایان) ✅
🕙5) 10 تا 10.30 (اقایان) ✅
🕥6) 10.30 تا 11 (اقایان) ✅
🕚7) 11 تا 11.30 (اقایان) ✅
🕧8) 12.30 تا 13 (اقایان) ✅

پنج‌شنبه 7 بهمن ماه عصر
🕒09) 15 تا 15.30 (آقایان و بانوان / اولویت با بانوان) ✅
🕞10) 15.30 تا 16 (آقایان و بانوان / اولویت با بانوان) ✅
🕓11) 16 تا 16.30 (آقایان و بانوان / اولویت با بانوان) ✅
🕟12) 16.30 تا 17 (آقایان و بانوان / اولویت با بانوان) ✅
🕕13) 18 تا 18.30 (آقایان و بانوان / اولویت با بانوان) ✅
🕡14) 18.30 تا 19 (آقایان و بانوان / اولویت با بانوان) ✅

شنبه 9 بهمن ماه صبح
🕗15) 8 تا 8.30 (آقایان) ✅
🕣16) 8.30 تا 9 (آقایان) ✅
🕘17) 9 تا 9.30 (اقایان) ✅
🕤18) 9.30 تا 10 (اقایان) ✅
🕙19) 10 تا 10.30 (اقایان) ✅
🕥20) 10.30 تا 11 (اقایان) ✅
🕚21) 11 تا 11.30 (اقایان) ✅
🕧22) 12.30 تا 13 (اقایان) ✅

شنبه 9 بهمن ماه عصر
🕒23) 15 تا 15.30 (آقایان و بانوان / اولویت با بانوان) ✅
🕞24) 15.30 تا 16 (آقایان و بانوان / اولویت با بانوان) ✅
🕓25) 16 تا 16.30 (آقایان و بانوان / اولویت با بانوان) ✅
🕟26) 16.30 تا 17 (آقایان و بانوان / اولویت با بانوان) ✅
🕕27) 18 تا 18.30 (آقایان و بانوان / اولویت با بانوان) ✅
🕡28) 18.30 تا 19 (آقایان و بانوان / اولویت با بانوان) ✅

یک‌شنبه 10 بهمن ماه صبح
🕗29) 8 تا 8.30 (آقایان) ✅
🕣30) 8.30 تا 9 (آقایان) ✅
🕘31) 9 تا 9.30 (اقایان) ✅
🕤32) 9.30 تا 10 (اقایان) ✅
🕙33) 10 تا 10.30 (اقایان) ✅
🕥34) 10.30 تا 11 (اقایان) ✅
🕚35) 11 تا 11.30 (اقایان) ✅
🕕36) 12.30 تا 13 (اقایان) ✅

یک‌شنبه 10 بهمن ماه عصر
🕒37) 15 تا 15.30 (آقایان و بانوان / اولویت با بانوان) ✅
🕞38) 15.30 تا 16 (آقایان و بانوان / اولویت با بانوان) ✅
🕓39) 16 تا 16.30 (آقایان و بانوان / اولویت با بانوان) ✅
🕟40) 16.30 تا 17 (آقایان و بانوان / اولویت با بانوان) ✅
🕕41) 18 تا 18.30 (آقایان و بانوان / اولویت با بانوان) ✅
🕡42) 18.30 تا 19 (آقایان و بانوان / اولویت با بانوان) ✅

دوشنبه 11 بهمن ماه صبح
🕗43) 8 تا 8.30 (آقایان) ✅
🕣44) 8.30 تا 9 (آقایان) ✅
🕘45) 9 تا 9.30 (اقایان) ✅
🕤46) 9.30 تا 10 (اقایان) ✅
🕙47) 10 تا 10.30 (اقایان) ✅
🕥48) 10.30 تا 11 (اقایان) ✅
🕚49) 11 تا 11.30 (اقایان) ✅
🕧50) 12.30 تا 13 (اقایان) ✅

دوشنبه 11 بهمن ماه عصر
🕒51) 15 تا 15.30 (آقایان و بانوان / اولویت با بانوان) ✅
🕞52) 15.30 تا 16 (آقایان و بانوان / اولویت با بانوان) ✅
🕓53) 16 تا 16.30 (آقایان و بانوان / اولویت با بانوان) ✅
🕟54) 16.30 تا 17 (آقایان و بانوان / اولویت با بانوان) ✅
🕕55) 18 تا 18.30 (آقایان و بانوان / اولویت با بانوان) ✅
🕡56) 18.30 تا 19 (آقایان و بانوان / اولویت با بانوان) ✅