سامانه هوشمند ستاره شهرک ها صنعتی

نیازمندی شهرک صنعتی
« تبلیغات هفت شهرک صنعتی »
شامل ( عباس آباد ، ایوانکی ، پایتخت ،
شن زار ، خوارزمی ، جنت آباد ، گرمسار )