♦️یک سیر و هزار خاصیت ✅
توصیه شده برای درمان های جزیی مانند سرماخوردگی تا بیماری هایی همچون سرطان💡‼️