اقای گل جهان

رنالدو

ایا مهدی ترابی درتیم ملی است

بله

چه تیمی ششسال پشت سرهم قهرمان شد

پرسپولیس