🌏 گیلان 🇮🇷 رشت 🏠 | 🏠 Guilan 🇮🇷 Rasht 🌏
👨‍🎓 گیلان 📃 علوم مهندسی 📚 لیسانس 🎓
🎓 Guilan 📚 Engineering Sciences 📃 Bachelor 👨‍🎓
💼 دانشجو 👨‍💻 | 👨‍💻 Student 💼
❤: 🎮🍝🐇🦔🐧 :❤
Use your mind as a Processor (CPU) Not as a Hard disk (HDD)
☆☆☆

👆 شخصی 👆
👇 همگانی 👇

فرق 1 و 2 چیه؟

(1) شخصی - فقط برای اقوام و دوستان نزدیک
(2) عمومی - همگانی