🌹به نام خالق تغییرات 🌹

🟢 آغازگران 🟢
🟡 نمایندگان 🟡
🔷 حامیان 🔷

( جلسه سمت داری هفتگی )

دوشنبه ۱۶ آبان / ساعت ۱۴:00

در کد قرار زیر

روی لینک بالا کلیک کنید و وارد جلسه شوید