به روز ترین رسانه ی رپفارسی
اخبار رپ ، حواشی ، موزیک جدید
آموزش ، حمایت