انجمن علمی آموزشی پزشکی ایران
تحت نظارت وزارت بهداشت کشور
اعطای مدرک معتبرو بین المللی
باسابقه چندین دهه فعالیت
برگزاری دوره های دستیاردندانپزشک عمومی/تخصصی و تکنسین داروخانه