هر آنچه را یک معلم برای تولید محتوای خود نیاز دارد به او آموزش میدهم