ظرفیت دوره ورک شاپ آبان ۱۴۰۰ به پایان رسیده است

ظرفیت دوره ورک شاپ آبان ۱۴۰۰ به پایان رسیده است

 تاریخ ثبت نام دوره دوم ورک شاپ به زودی اعلام‌ میشود

تاریخ ثبت نام دوره دوم ورک شاپ به زودی اعلام‌ میشود

ثبت نام: ورک شاپ/دست و یار کارگردان.....(آبان ۱۴۰۰)

ظرفیت دوره اول به اتمام رسیده