صاحب الزمان! جوانان برای خرسندی ات جان در دایره ي شهادت گذاشتند و مردان مان موی در ساحت انتظار، سپید کردند و پیران مان بی تاب لحظه ي دیدارت از سرای دنیا کوچیدند؛
و دریغا کـه نیامدی یا مهدی!
#امام_زمان
#صاحب_الزمان

از منظر قرآن کریم پس از خاتمیت دین حق کدام است؟

دین اسلام دین حق است.✅