شرکت مهام تدبیر مدیر (MTM) نماینده موسسات آموزشی هوایی خارجی در ایران است

برای ورود به دوره های آموزشی هوانوردی در خارج از کشور شامل مهماندار، خلبان، مکانیک هواپیما، کارشناس پرواز و مدیریت لوجستیک هوایی با ما تماس بگیرید