درود بر تو دوست من
یه معرفی کوچیک از خودم میکنم😉
من عرفانم
آبانی هستم
دانشجوی رشته برق
از آشنایی با شما خوشبختم🤞🏼