شرح و هزینه تبلیغات

استوری ۵۰هزار تومان

پست یک روزه عادی ۱۰۰هزار تومان

پست آخر یک روزه ۱۵۰هزار تومان

پست یک هفته ایی ۲۰۰ هزار تومان

پست آخر یک هفته ایی ۳۰۰هزار تومان

لطفا پیام دایرکت آخرتون «تبلیغ» باشه که ما بتونیم زودتر جواب بدیم