خرید جم با اطلاعات

پک 100 Gem💎
پک ۳۰۰ Gem💎
پک ۵۰۰ Gem💎
پک ۶۰۰ Gem💎

1_ در صورت ورود اشتباه اطلاعات بازی سفارش شما انجام نخواهد شد ❗

2_ پیگیری وضعیت سفارشات حداکثر تا دو روز امکان پذیر می باشد❗❗

فروش جم فریفایر با آیدی و اطلاعات 💎
فروش یوسی پابجی با ایدی و اطلاعات 💷
فروش سیپی کالاف با ایدی و اطلاعات 💵

🌹ایران جم شاپ 🌹