💎 جوهر از من ، پوست از تو ✌
💎 The #Ink Of Me , The #Skin Of You ✌

سلام از طریق راهای ارتباطی زیر میتوانید با تاتو دانیال تماس بگیرید.