ما در کلاب‌هاوس دور هم جمع میشیم در مورد موضوعات کف خیابونی و روزمره با هم گپ میزنیم.