سست و غمگین نباشید....
و شما برترید.. اگر..
ایمان داشته باشید......❤