پلنگ ساختمون بهم میگن آقا سید فری گرگ ساختمون ها یره اسکول