بیکارم،
تو بیکار تر که اومدی بخونی:)
نمیتونی بهم پیام ارسال کنی تا فالو نکردمت پس پارو نزن💖ریک فالو هم ندید🤝🏻🗿
نمیخاستم این قسمت لینک اينستا رو خالی بذارم و اینجام الان😔📿