هنر گامی است که از طبیعت به سوی لایتناهی
برداشته می شود 💫