محقق و پژوهشگر آزاد نمادهای باستانی
صاحب نظریه جوغان ها (کاسه سنگ ها و حکاکی های گود هندسی)
نویسنده کتابهای علائم شناسی: رمزنامه گنج ور ، رموز گنج خدایان ، جوغان‌نامه مرجع و گردآورنده کتب: چشم طلایی، کلید اسرار نشانه ها و رمزیاب
مدیر تیم تحقیقات الکترونیکی آکادمی گنج (کبرا دتکتور)