شهرری .پاساژ مهدی .ورودی ۴.زیر همکف .منفی یک .پلاک ۶۱