فردین هستم در زمینه پرداخت وابکاری کروم نیکل مشغول هستم خوشحال میشم کمکی بکنم