مدیر ارشد شرکت آتیه سازان زندگی ایرانیان(بیمه سامان)
کارشناس ارشدامور مالی بیمه های عمر و سرمایه گذاری
با پرداخت ده قسط طی ده سال بازنشسته شوید وتا پایان عمر مستمری ماهیانه دریافت کنید

آدرس : کوی کارکنان دولت نبش کوچه ۱۵ جنوبی