دکتری روان‌شناسی؛ روان‌درمانگر و عضو هیات علمی دانشگاه