متخصص ارتوپدی
جراحی استخوان و مفاصل، آرتروسکوپی و آسیبهای ورزشی، تعویض مفصل لگن و زانو، شکستگی ها، میکروسرجری و جراحی تاندون و عصب، ناهنجاری استخوانی و اندام اطفال