سلام وقت بخیر همگی تنهاترین هدف من به خلق خدا خدمت به بشریت خط مقدم ماست شعار ما آمده ایم تا با شما دست همدیگر بگریم تا چراغ آینده تا توان داریم برای همه روشن کنیم به امید فردهای روشن نیکی کن دجله انداز که در بیابان دهد باز انسانیت خرج کنیم تا فردا پشیمان امروز نباشیم دست همدیگر بگیریم تا دستمان خالی نباشد یاحق

سلام وقت بخیر همگی تنهاترین هدف من به خلق خدا خدمت به بشریت خط مقدم ماست شعار ما آمده ایم تا با شما دست همدیگر بگریم تا چراغ آینده تا توان داریم برای همه روشن کنیم به امید فردهای روشن نیکی کن دجله انداز که در بیابان دهد باز انسانیت خرج کنیم تا فردا پشیمان امروز نباشیم دست همدیگر بگیریم تا دستمان خالی نباشد یاحق