تحلیل گر و معامله گر بازار های مالی
با ما هم دانش و هم سرمایتو رشد بده 📈