من آرمیتا ملکی شهرکی کارشناس اقتصاد از دانشکده حسابداری و اقتصاد تهران مرکز ،کارشناسی ارشد مدیریت بحران از دانشکده مدیریت نرماندی _ فرانسه،دانشجوی دکترای مدیریت استراتژیک از دانشگاه سوربن پاریس13 _ فرانسه.