پایگاه شیعه
🔷️[ اثبات حقانیت اهل بیت و شیعه ]🔷️
✊ دفاع از حریم تشیع
💬 پاسخ به شبهـــات
🔶️ #من_کنت_مولاه_فهذا_علی_مولاه
پیامرسان #غدیر باشیم