پایگاه شیعه
#من_کنت_مولاه_فهذا_علی_مولاه
پیامرسان #غدیر باشیم