🔰مشاورتجارت الکترونیک،کسب وکارهای نوین،مشاورفروش وبازاریابی.مشاورارشدبازاریابی شبکه ای قانونی،نمایندگی رسمی قهوه های درمانی گانوردما معجزه زندگی، نانوسان آلمان، لینکس سوئد🔰
( تیم حرفه ای خلیج فارس 🇮🇷🌏🪐)