جرات کن…

متفاوت باش…

دنیا کوتاه تر از اونه که بخواى وقتت رو با تکرار سپرى کنى…