جمع آوری نذورات و خیرات
شماره کارت: 6037997312782155
شماره شبا: 370170000000353156637008
شماره حساب: 0353156637008 نزد بانک ملی
مصطفی قلعه پور

سامانه پیامک: 6600098698