ارائه خدمات تراپی، شامل کراتینه، بوتاکس، پروتئین تراپی، پلکس تراپی، درمان بیماریهای اسکالپ با بیش از 9 سال سابقه کار
دارای مدرک مربی گری فنی حرفه ای