در اینجا میتوانید تکالیف ، برنامه هفتگی و لینک های مربوط به کلاس درسی را ببینید.
(سال تحصیلی 1401-1402 دهم رشته ریاضی فیزیک)

شنبه : دفاعی / تعطیل - دفاعی - نگارش - عربی
1 شنبه : ریاضی - آزمایشگاه - زبان - فیزیک
2 شنبه : جغرافی - هندسه - ریاضی - نامشخص / شیمی
3 شنبه : فیزیک - تفکر - فارسی - تعطیل
4 شنبه : شیمی - دینی - ریاضی - ورزش
5 شنبه : فیزیک - شیمی - تعطیل - تعطیل