آدرس: سیرجان بلوار هجرت چهارراه وحید ب سمت اهکیا کوچه دوم سمت راست نبش هجرت ۳۴زیرزمین قهوه تک