تایتان با علم مهندسین ایرانی اولین دستگاه تنس خانگی را طراحی و تولید کرده است. با توجه به ریکاوری ورزشکاران حرفه ای و زمان بر بودن پروسه فیزیوتراپی با دستگاه خانگی تایتان می میتوانید تا چند جلسه فیزیوتراپی (با تجویز پزشک و یا فیزیوتراپ) را در خانه انجام دهید