سارمین گروپ تنها شرکت ثبت شده در دانشگاه مدیترانه شرقی
مهاجرت تحصیلی ، اقامت خانواده ، خرید ملک