آدرس: مازندران شهرستان نکا
سی متری غربی جنب ساختمان ترنج ۴
رایان تکنیک شمال