آدرس:بلوار تیموری.روبروی ایستگاه مترو دانشگاه شریف.نبش گاراژ حقی رادیاتورسازی شکیبا