لیلاقربانی مدرس رسمی بین الملل و دارای مجوزتدریس ومجوزکاردردورشته آرایشی ودارای مجوزکارازوزارت بهداشت ودرمان وسازمان فنی حرفه ای تهران

‏ لینک گروه رفع اشکال صفرتاصدوآموزش میکروپیگمنتیشن ومیکروبلیدینگ وریموال گیاهی کل نقاط صورت وتاتوبدن صفرتاصد را دنبال کنید تا به گروه من در WhatsApp ملحق شوید: https://chat.whatsapp.com/GFTRsfkYOHMHAbpEJBGOm5

لیلاقربانی مدرس رسمی بین الملل ودارای مجوزتدریس ومجوزکاردردورشته آرایشی زنانه میکرو پیگمنتیشن ومیکروبلیدینگ وریموال کل نقاط صورت وتاتوبدن ودارای مجوزکارازوزارت بهداشت ودرمان وسازمان فنی حرفه ای تهران

سلام عزیزان دلم بنده لیلاقربانی هستم مدرس رسمی بین الملل ودارای مجوزتدریس ومجوزکاردردورشته آرایشی ودارای مجوزکارازوزارت بهداشت ودرمان وسازمان فنی حرفه ای تهران هستم هرسوالی درزمینه میکروصورت وریموکل صورت وتاتوبدن دارید بپرسید درخدمتم😘😘